С кого се прави (участниците)?

Участници

Профилът на участниците (демографски и психографски характеристики) уточняваме с Клиента.

Участниците подбираме чрез метода на телефонното интервю.
Тестването с 5 участника от една и 8 участника от 2 целеви групи дава оптимално отношение вложени средства, получени резултати.

Група е хора със сходни интереси, опит и познания. Например, за сайта на мобилен оператор различни целеви групи са представители на фирмите и тинейджърите.

Работата с повече потребители би дала по-достоверни и представителни резултати, но едва ли би дала съществена нова информация, като същевременно би оскъпила услугата излишно. При работа с по-малко участници, рискуваме да пропуснем важни аспекти на потребителските изисквания.

Тестването за ползваемост е качествено изследване и при него не се търси повторяемост и статистическа достоверност на резултатите. Целта на тестването е да се подобри ползваемостта, а не да се измери с точност.